.
پيامبر اسلام و ائمه شيعه، عامل هرزگى و فحشا در جامعه

در طول تاريخ و در تمامى كشورهاى دنيا فاحشه خانه ها و زنان تن فروش وجود داشته و هنوز هم دارند. در اين مكانها زنان تن فروش به مشتريان مرد خود سرويسهاى جنسى ميدهند. اساس كار چنين بوده و هست كه مردى در مقابل مبالغى و البته با رضايت كامل بانوى مورد سرويس جنسى دريافت ميكند. در تمامى اين موارد نيز زنان بى سرپرست يا فقير و بى خانمان اقدام به اينكار ميكنند. اديان و مذاهب در طول تاريخ هميشه مخالف اينكار و اين مكانها بوده اند و چه زنهائى كه بدليل پرداختن به تن فروشى توسط متوليان اديان كشته شده و يا به آتش كشيده شده اند.

 
روز جهانی زن

روز جهانی زن

1397/12/17 - 12:00
18480

روز جهانی زن: روز نه به تبعیض جنسیتی -روز نه به علیه خشونت-روز نه به اسلام زن ستیز

 
برابری انسان ها در اسلام

تساوی انسان ها از اساسی ترین اصول حقوق بشر است که بدون آن عدالت معنی نخواهد داشت.افراد را براساس جنس،مذهب و.... تقسیم می کنند و برای هر طبقه حقوق خاصی قائل می شوند.اسلام تساوی انسان ها را قبول ندارد و انسان ها را مسلمان ، غیر مسلمان ، مرد ،زن ، برده و آزاد تقسیم می کند.

 
مردسالاری و پدرسالاری و نقش زن

مردسالاری،برتری اعمال قدرت و حاکمیت مرد بر زن می باشد.پدرسالاری ، بخشی از مردسالاری است.تبعیض جنسیتی و منزلت پائین زن که زائیده مردسالاری و پدرسالاری است.