.
روحانیت ، عاملی بازدارنده

روحانیت در ایران ،همواره برای کنترل بیشتر و بهتر مردم هستند.با خردگرایی و دانش ،در ستیز و مبارزه بود واساس تلاشش در ترویج آخرت گرائی ، قضا و قدر و توهم جبر و مشیت الهی بوده است

 
بهره گیری رژیم از خرافات مذهبی

از دیدگاه اسلام،انسان ها قادر به تشخیص راه از چاره نیستند و باید تابع تسلیم روحانیت که جانشین خداوند و مبین دین هستند،باشند!