.
اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.

 
آزادي يك حق طبيعي است.

انسان به آزادي نياز ذاتي دارد. مثل نياز به غذا، مسكن و نياز به اجتماع.