.

این گروه برای بالا بردن سطح بینش و آگاهی جامعه ایران تلاش میکند

تا اخبار و رویدادهایی که به نحوی با حذف و سانسور مواجه میشود را به اطلاع عموم برساند.

ما بر آنیم تا با بالا بردن بینش همگانی و بالا بردن سطح آگاهی مردم فهیم ایران به فردایی بهتر برای ایران عزیز برسیم.

آن زمان که غالب شود افراد روشنفکر و روشن بین جامعه بر تاریکی و خرافات میتوان منتظر تغییرات بزرگ در اداره جامعه و نمود دموکراسی بود.

امید داریم تا هوش و خرد ایرانی کمک رسان ما در این مهم باشد 

پاینده باد ایران

سفیر آزادی