.

برابری انسان ها در اسلام

By:Maryam
1397/02/11 - 12:00
12654

تساوی انسان ها از اساسی ترین اصول حقوق بشر است که بدون آن عدالت معنی نخواهد داشت.افراد را براساس جنس،مذهب و.... تقسیم می کنند و برای هر طبقه حقوق خاصی قائل می شوند.اسلام تساوی انسان ها را قبول ندارد و انسان ها را مسلمان ، غیر مسلمان ، مرد ،زن ، برده و آزاد تقسیم می کند.

ماده ی 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.

یکی از طبقه بندی های مردم در اسلام،تقسیم انسان ها به دو طبقه ی مسلمان و غیر مسلمان یعنی کافر است.کافر برای تمامی غیر مسلمان در قرآن بکار برده شده است که شامل بی خدایان، مشرکان ،بت پرستان ، منافقان و اهل کتاب(یهودی و مسیحی)  می شود.

این آیات قران در مورد کفار پر از تحقیر و کشتار و وعده ی مرگ و عذاب برای کفار است.در حالیکه مسلمان از همه ی حقوق و مزایا برخورد دارند.

کفار از تمامی حقوق انسانی بی بهره اند و حتی از حق حیات هم محروند و جالب تر اینکه در جمهوری اسلامی بعد از مرگ هم آسایش ندارند.

قرار است اسلام بر تمام ادیان غلبه کند و همه ی مردم کره ی زمین به دین اسلام بگروند، چه تمایل داشته باشند چه تمایل نداشته باشند.علی رغم عدم تمایل یعنی با زور .استفاده از زور برای این مقصود به کرات و صراحت در قران آمده است

با خواندن فارسی کتاب قران متوجه خواهید شد که دشمنی جاودانی با غیرمسلمانان دارد و ادعای رابطه ی دوستانه بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی دروغی بیش نیست.


 
 
آخرین ویدیوها

پیام بگذارید