.

مردسالاری و پدرسالاری و نقش زن

By:Maryam
1397/01/30 - 12:00
14116

مردسالاری،برتری اعمال قدرت و حاکمیت مرد بر زن می باشد.پدرسالاری ، بخشی از مردسالاری است.تبعیض جنسیتی و منزلت پائین زن که زائیده مردسالاری و پدرسالاری است.ریشه در سنت و مذهب دارد.در مردسالاری و پدرسالاری ،اطاعت زن از مرد، قوانین ارث ،تثبیت و بقای نام خانواده، همه از سنت های اجتماعی-مذهبی هستند.مذهب برای پیشبرد مقاصد خود و ادامه بقایش ، نیمی از انسان ها، یعنی زنان را در اختیار نمیه دیگر یعنی مردان قرار داد و با این عمل توانست نیمی از جمعیت را بسوی خود جلب و جذب کند.

مذهب با استفاده غریزه حیوانی بشر ،شکم و تنبان و حرص و طمع انسان،با برتر شمردن و سوار کردن مرد بر زن وارد کارزار شد.

در آغاز زن را کوبید، او را ناقص الخلقه (زن از یک دنده مرد ساخته شده)خواند.ناقص العقل و ناچیز شمرد و حتی زن را عورت نامید.

لغت نامه فارسی ، عورت را امری که انسان از آن شرم داشته باشد،جنس زن، آلت تناسلی  معنی کرده است.

زن از یک طرف وظیفه دارد که خورد و خوراک مرد را آماده کند ، خانه داری کند ، هر موقع مرد خواست و اداره کرد او را از لحاظ جنسی ارضاء کند و فرزندان را به ثمر برساند و از طرفی دیگر از حقوق برابر برخوردار نباشند: نه تنها در ارث و ثروت ،سهمش کمتر و ناچیزتر بود بلکه حتی زمانی که اجازه اشتغال بکار را دریافت ، درآمدش در کار و شغل ، فقط نیمی از درآمد مرد باشد.

زور ،خشونت ،نیروی جسمانی و مذهب از مهمترین حربه های مرد،برای کنترل و حکمفرمانی بر زن بوده اند.

اسلام با برتر شماردن توانائی و دانائی مرد و ضعف و ناتوانی زن در مقابل مرد ،موفق شد که به تسلط مرد بر زن و تثبیت مردسالاری ، نه تنها آموزش را قرن ها برای زن ها ممنوع و محدود کرده بود و از شرکت زن در تصمیم گیری در سرنوشت خویش جلوگیری می کرد حتی در لباس پوشیدن زن ،کاملا مداخله می کرد.ناچیز شمردن زن ، بمرور در فرهنگمان تاثیر گذاشت.

تحمل و سکوت در مقابل این تبعیض و بی عدالتی ،تایید و شرکت در ظلم و بی عدالتی است.مردسالاری غیر از کنترل مرد بر زن نیست.حجاب و پوشش نیز جزئی از این کنترل می باشد. اجباری بودن حجاب را باید برای همیشه ریشه کن کرد.مردسالاری یک فاجعه و یک عامل بازدارنده تاریخی است که نقشی بس تخریبی در پیشرفت تمدن و تکامل بشر داشته است.


 
 
آخرین ویدیوها

پیام بگذارید