.

روحانیت ، عاملی بازدارنده

By:Maryam
1397/01/29 - 12:00
14224

 

روحانیت در ایران ،همواره برای کنترل بیشتر و بهتر مردم هستند.با خردگرایی و دانش ،در ستیز و مبارزه بود واساس تلاشش در ترویج آخرت گرائی ، قضا و قدر و توهم جبر و مشیت الهی بوده است.

ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ ها و مخالفت با اندیشه های فلسفی و تحقیقات علمی هستند.

دانش وبینش بوجود آورنده آگاهی هستند.انسان در پرتوی آگاهی ، کار و مسئولیت را برعهده خود می بیند و مسئولیت پذیر می باشد.شخص ناآگاه کار و مسئولیت را برعهده دیگران می نهد.وقتی انسان برای انجام کارهایش به عوامل بیرون و جدا از خود (امداد غیبی) معتقد باشد، با گفتن انشالله و چند صلوات دیگر، دیگر نیازی به مطالعه ،اندیشه و برنامه ریزی ندارد.

جهل و خرافات مذهبی بخودی خود بوجود نیامدند.جامعه روحانیت که همواره با دانش و آگاهی در ستیر بوده ،در گسترش خرافات و موهومات نقش اساسی داشته است.روحانیت با رواج دادن خرافات و موهومات ،مشکلات را با سرنوشت و تقدیر توجیه می کرده،صبر و انتظار ،قضا و قدر و خواست پروردگار را بشارت می داده است.

در سیستم جبری، سرنوشت از پیش تعیین شده؛نه اراده و انتخاب معنی و مفهومی دارند و نه ستمگر و ستم دیده نقش و مسئولیتی؛ زیرا همه اعمال در پیشانی انسان ثبت شده است.هرچه هرکس می کند،خواست خدا بوده است.

 

ادعای مذاهب در مورد کامل یودن کتاب آسمانی و اینکه با داشتن این کتاب ،بشر نیاز به منابع دیگری ندارد،بر این اساس است که پاسخ به همه پرسش ها و حل همه مشکلات در این کتاب می باشد.تک کتابی بودن مذهب ،انحطاط فکری عقب ماندگی جامعه را در حد یک فاجعه تاریخی رقم زده است.مذهب سدی است در مقابل دانش و آگاهی و آزادی و استقلال اندیشه ی معتقدان خویش.

 

ضرب المثلی هست که می گوید از کسی که کتاب های زیادی خوانده نباید هراسید باید از کسی که تنها فقط یک کتاب خوانده و دارد هراسید.

مذهب ،یک نماد قدرت و یک ایدئولوژی ،طرافدارانش را در چهارچوب محدودیت باور نگه میدارد و این آغاز تمام تضادهاست.

مذهب برای حفظ موقعیت ،قدرت ،کنترل و بقای خود مدعی است که تنها او حامل حقیقت مطلق می باشد.به عنوان مثال یهود معتقد است که فقط با مذهب یهود و با کتاب تورات و عبادت های آنها انسان وارد بهشت می شود و همینطور باقی مذاهب.

 

 

 

 


 
 
آخرین ویدیوها

پیام بگذارید