.
پيامبر اسلام و ائمه شيعه، عامل هرزگى و فحشا در جامعه

در طول تاريخ و در تمامى كشورهاى دنيا فاحشه خانه ها و زنان تن فروش وجود داشته و هنوز هم دارند. در اين مكانها زنان تن فروش به مشتريان مرد خود سرويسهاى جنسى ميدهند. اساس كار چنين بوده و هست كه مردى در مقابل مبالغى و البته با رضايت كامل بانوى مورد سرويس جنسى دريافت ميكند. در تمامى اين موارد نيز زنان بى سرپرست يا فقير و بى خانمان اقدام به اينكار ميكنند. اديان و مذاهب در طول تاريخ هميشه مخالف اينكار و اين مكانها بوده اند و چه زنهائى كه بدليل پرداختن به تن فروشى توسط متوليان اديان كشته شده و يا به آتش كشيده شده اند.

 
روز جهانی زن

روز جهانی زن

1397/12/17 - 12:00
18480

روز جهانی زن: روز نه به تبعیض جنسیتی -روز نه به علیه خشونت-روز نه به اسلام زن ستیز

 
مردسالاری و پدرسالاری و نقش زن

مردسالاری،برتری اعمال قدرت و حاکمیت مرد بر زن می باشد.پدرسالاری ، بخشی از مردسالاری است.تبعیض جنسیتی و منزلت پائین زن که زائیده مردسالاری و پدرسالاری است.